LOKACIJA POSLOVNI OBJEKAT “LABORATRIJA” Prijedor

NAZIV LOKACIJE: POSLOVNI OBJEKAT “LABORATORIJA”
Adresa lokacije: Prijedor, Aleja Kozarskog odreda bb, (u poslovnoj zoni CELPAK ).
Ukupna povrsina gradjevinske parcele, cca : 2.936,00 m²
Postojeci poslovni objekat , cca :736.00 m², (P + 1, b.p. 2 x 368,00 m²).
Regulacionim planom predvidjen poslovni objekat povrsine , cca :736.00 m² ( P + 1 b.p. 2 x 368.00 m²)
Lokacija se nalazi u poslovnoj zoni Celpak, u neposrednoj blizini glavnog ulaza u poslovnu zonu Celpak, sa postojecim poslovnim objektom povrsine cca 2 x 368,00m² = 736,00m², spratnosti P+1, te regulacionim planom predvidjenim poslovnim objektom povrsine cca 2 x 368 m² = 736.00m² spratnosti P+1.
Sam polozaj i velicina lokacije kao i izgradjeni objekat i objekat koji se po regulacionom planu moze graditi, ovu lokaciju cine veoma povoljnom za obavljanje citavog niza razlicitih privrednih djelatnosti.